Pohyb po městě a jeho okolí

 • Zrealizujeme průtah ulic Bořkovská – Brodská

  Byla dokončena první etapa v podobě okružních křižovatek. Projekt jsme spojili s humanizací Bořkovské ulice. Připravili jsme důležitou směnu pozemků a podklady pro Liberecký kraj, který, zrealizuje ve spolupráci s městem i samotný průtah. Do roku 2020 by měla být podána žádost o dotaci, následovat bude přemístění autobusového nádraží a samotná realizace průtahu s parkovacími místy.

 • V Bítouchovské ulici budeme pokračovat v demolici garáží a propojíme ji s Ostrovem lávkou

  Pokračujeme v trendu demolic garáží a celkově jsme již zbourali 17 garáží. Ostrov je s Bítouchovskou ulicí propojený jednoduchou lávkou pro pěší.

 • Spojíme vlakový a autobusový terminál

  Učinili jsme zásadní krok ve vypracování vyhledávací studie, která potvrdí přemístění autobusového nádraží k vlakovému. Požádali jsme o koupi pozemků a dojde ke generální rekonstrukci nádražní budovy za 30 mil. Kč, která bude sloužit jako společný terminál vlaků a autobusů.

 • Rozšíříme autobusovou dopravu po městě

  Každý rok město Semily ze svého rozpočtu financuje rozšíření autobusových linek do vzdálenějších částí města a vydáváme jejich souhrn v příloze Semilských novin pod názvem Kudy kam.

 • Budeme pokračovat v projektu Město bez bariér

  Postupně realizujeme úpravy chodníků pro bezbariérový přístup jako například v ulici Jatecká, Luční či Brodská.

 • Zajistíme častější úklid města

  Kromě jarního úklidu jsou v průběhu roku čištěny cyklostezky a centrum města.

Čisté a kvetoucí, Ostrov a Doteky vody

 • O zeleň bude nově pečovat městský zahradník

  Městský zahradník se podílí na údržbě zeleně ve městě. Navrhoval osázení okružních křižovatek a řeší nové úpravy zeleně jako například u Sportovního centra.

 • Rozšíříme květinovou výsadbu

  Květinová výsadba tvoří nedílnou součást města, k rozšíření došlo například na Riegrově náměstí a u Sportovního centra.

 • Budeme pokračovat v projektu Doteky vody (revitalizace náhonu, zpřístupnění břehů, pevné pódium na Ostrově)

  Revitalizace náhonu je projekt připravený k realizaci, na který se nám podařilo získat dotaci ve výši 12 mil. Kč. Břehy jsme zpřístupnili pomocí opravených schodů. Postavili jsme zázemí se sociálním zařízením a občerstvením. Doplnili jsme dětské hřiště o další herní prvky.

 • Vytvoříme přístupy k Jizeře na sídlišti v Řekách

  Prokácení a pravidelné sekání propojilo Jizerku a sídliště Řeky

 • Budeme bojovat s nelegálním výlepem

  Nelegální výlep se v Semilech vyskytuje v mnohem menší míře. V tomto trendu pokračujeme a podporujeme legální výlep výměnou výlepových ploch.

Dobrý hospodář a otevřené město

 • Každý rok opravíme více jak 10 tisíc m2 komunikací a chodníků

  Opravili jsme více než 31 tisíc m2 komunikací a chodníků.

 • Zateplíme další budovy, tím ušetříme za energie

  V maximální míře jsme využili dotační tituly a zateplili všechny městské budovy.

 • Budeme pokračovat v nákupu energií na burze, abychom dosáhli co nejnižších cen

  Nákupem energií na burze se nám podařilo šetřit finanční prostředky v řádů milionu korun nejen pro město, ale i příspěvkové organizace zřizované městem.

 • Zřídíme transparentní účet města

  Současná legislativa nám neumožňuje bez rizika porušení zákonů zveřejňovat podrobné údaje o platbách.

 • Vytvoříme online rozklikávací rozpočet, který umožní každému občanovi kontrolu nad veřejnými financemi

  Vytvořili jsme rozklikávací rozpočet přístupný na adrese http://portalobcana.semily.cz.

 • Omezíme množství kopírovaných materiálů pro zastupitele a členy rady (přístup k elektronickým materiálům pomocí čteček)

  Rada města omezila kopírování materiálů a většina radních využívá jejich elektronickou podobu. Zastupitelům jsme rozsáhlejší podklady poskytovali pouze v elektronické podobě.

 • Zelené úřadování - na městském úřadě budeme používat recyklovaný papír, čistící prostředky bez chlóru atd.

  Městský úřad v maximální možné míře omezil používání papíru zavedením nového softwaru a vnitroodborové elektronické komunikaci, používáme recyklovaný papír a šetrné čistící prostředky. Připravujeme zateplení radnice pomocí výměny oken a topného zařízení.

 • Odpovědné veřejné zadávání – zavedeme nová kritéria při veřejném soutěžení (např. podmínka zaměstnání občanů evidovaných na úřadu práce)

  Odpovědné zadávání se stalo naší součástí, běžně využíváme architektonické soutěže a JŘBÚ jako výběr investic.

 • Umožníme občanům rozhodovat o výdajích části rozpočtu (anketní hlasování o investicích)

  Participativní část rozpočtu má již pevné místo v rozpočtu města i realizované návrhy.

Sociální oblast a bydlení

 • Budeme pokračovat v trendu zvyšování kvalitní péče o klienty v sociální oblasti

  Sociální služby byly rozšířeny o terénní službu, aktualizovali jsme komunitní plán pro zmapování potřebnosti. Finančně podporujeme zabezpečení terénní protidrogové prevence a sociální práce a hospicovou péči.

 • Zlepšíme také vybavení v sociálních službách

  V Sociálních službách byly rekonstruovány výtahy, vybudovány nové koupelny a dokončena kompletní rekonstrukce elektroinstalace všech pater. V Penzionu byl vybudován altánek se zahradou pro klienty společně s cvičebními prvky.

 • Vybudujeme hřiště pro seniory

  Hřiště pro seniory jsme vybudovali u Domova pro seniory.

 • Nájemné v městských bytech zůstane na další čtyři roky stejné

  Nájemné zůstalo na stejné výši po celé 4 roky.

 • Budeme nadále investovat do bydlení (všechny peníze z nájmů vrátíme zpět do oprav bytů)

  Každý byt, který byl nově přidělen, prošel celkovou rekonstrukcí. Opravovali jsme také okolí domů, zateplili a vyměnili okna a dveře.

 • Dokončíme regeneraci sídliště Řeky a další začneme (Luční – Jižní, Oleška)

  V současné době je podána žádost na VI. Etapu sídliště Řeky a připraveny studie a projektové dokumentace na sídlišti Oleška a Jižní-Luční.

 • Oslovíme vhodné partnery pro vytvoření komunitního bydlení a revitalizaci „Kolonky“

  Oslovili jsme partnery a jednali o smlouvě o prodeji jednotlivých domů vždy s postupnou opravou. Jednání nebyla dokončena ze strany zájemce. Kolonka je velkým tématem a naše vize je zřízení kvalitního bydlení a oživení této lokality.

 • Budeme i nadále trvat na nezvyšování ceny vody

  Toto je téma, které se nám nepodařilo zcela naplnit. Vodovodní a kanalizační síť je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a je třeba její postupná kompletní rekonstrukce. Stejně na tom je i dožívající technologie v čistírně odpadních vod. Podařilo se nám přibrzdit zdražování vody oproti dlouhodobému plánu a prosadit nezvyšování ceny pro rok 2018.

 • Vytvoříme motivační systém svozu odpadů

  Odpadové hospodářství prošlo vývojem, který ukazuje, že kroky které jsme nastavili před 8 lety, jsou plně funkční, avšak došlo k výrazné změně na trhu s využitím tříděného odpadu. Přesto si město drží dlouhodobě vysoký standard v třídění odpadů. V letošním roce jsme obdrželi, díky vám, ocenění za práci s odpady jak na úrovni kraje, tak celé ČR. Odpadům se budeme nadále věnovat a hledat širší možnosti motivačního systému.

Podpora podnikání

 • Podpoříme podnikání v konkrétních krocích – územní plán, ceny pozemků

  Územní plán je nakloněn a podporuje rozvoj podnikání, prodali jsme pozemky s podnikatelským záměrem v lokalitě Na Letné. Podpořili jsme záměry podnikání v STK a Sběrny surovin. Při zásadní změně ceny pozemků s navýšením ceny o DPH jsme se rozhodli pro snížení výnosů města a podpory budoucích majitelů.

 • Budeme se s podnikateli pravidelně scházet a zajímat se o jejich názory a nápady

  Setkání s podnikateli se stalo tradicí. Zajímáme se o jejich problémy a možnou spolupráci s městem.

 • Vybudujeme „veřejnou kancelář“ - jedná se o veřejný prostor, který umožní přímou podporu drobným podnikatelům ve formě zázemí kanceláře, tzn. možnost pronajmout si veřejnou kancelář včetně vybavení

  Od tohoto kroku jsme ustoupili vzhledem ke změně na trhu práce a nemovitostí.

Školství a zdravotnictví

 • Budeme pokračovat v podpoře rozmanitosti a kvalitě škol a školek

  Waldorfská škola je ojedinělým způsobem vzdělávání a naše město disponuje jedinečnou strukturou v předškolní, školním i středoškolském stupni tohoto vzdělávání. Podporujeme projekty škol na vzdělávání v jazykové oblasti, odborném zázemí a podporujeme i spolupráci dalších škol s podnikateli a veřejností. ISŠ s naší podporou otevřela nový maturitní obor Požární ochrana a obráběč kovů.

 • Postavíme novou školku Pod Vartou

  Máme připravený projekt na výstavbu nízkoenergetické budovy areálu školek Pod Vartou. Koupili jsme objekt domu sousedícího se ZUŠ, připravili projektovou dokumentaci. Tento objekt zásadně rozšíří kapacitu ZUŠ a bude sloužit jako náhradní školka po doby výstavby MŠ Pod Vartou. Školka je naším prioritním projektem, který je připraven k realizaci.

 • Oceníme děti ve školách za přínos městu

  Ocenili jsme děti ze všech základních škol za přínos městu při mimořádném výročí narození Dr. F. L. Riegra.

 • V případě převodu Zámku na město stanovíme dlouhodobý záměr jeho využití, např. zřídíme bezbariérové zdravotnické ordinace a sociální byty pro seniory

  Připravili jsme dlouhodobý záměr, který nebyl naplněn z důvodu, že zámek nebyl převeden na město a zůstal v majetku státu jako strategický objekt.

 • Nemocnici považujeme za stabilní a důležitý prvek v poskytování zdravotní péče, budeme usilovat o rozšíření péče o pacienty

  Nemocnice byla největším a nejdůležitějším tématem tohoto volebního období. Spojením s nemocnicí v Jilemnici se nám podařilo stabilizovat její stav v kritické době celkového stavu zdravotnictví v ČR (rušení oddělení akutní péče) a nastartovat její rozvoj. Nemocnice má plně využité lůžkové kapacity a nově byl otevřen obor následné rehabilitační péče. Připravujeme projekt zajištění zubních ordinací a rozšíření spektra ambulantní péče.

 • Investujeme do operačních sálů a vybavení nemocnice

  Operační sály byly rekonstruovány a plně slouží svému účelu. Vybavení nemocnice je obnovováno postupně (RTG, Ultrazvuk, vybavení kuchyně, přístrojové vybavení NRP atd.).

Hry a klamy, zázemí pro děti, rodiny i seniory

 • Přidáme další herní prvky na Ostrově

  Hřiště na Ostrově jsme doplnili o herní prvky pro nejmenší děti (houpadlo, houpačky, pískoviště s bagrem).

 • Po městě rozmístíme hlavolamy a další hry a klamy

  Namísto koncepce hlavolamů jsme se zaměřili na zviditelnění fauny a flóry v našem městě a připravili projet umístění vzdělávacích a informačních tabulí s tímto zaměřením. Projekt jsme doplnili do připraveného projektu přeshraniční spolupráce s vybudováním bikeparku v Řekách a lávky v Bítouchově u Kolonky.

 • Obnovíme venkovní fitness park v Palackého sadech

  Instalovali jsme nové fitness prvky v Palackého sadech.

 • Zavedeme veletrh kroužků pro děti – prezentace možností volnočasových aktivit

  Akce "V Semilech se nenudíme", v letošním roce, zahajovala školní rok již potřetí. Prezentují se na ní kroužky a volnočasové aktivity a přináší informace zájemcům

 • Podpoříme prevenci kriminality v rámci projektů zaměřených na tuto oblast

  Podpořili jsme prevenci nejen ve financování terénní služby, ale také získanou dotací na projekt rozšíření a zkvalitnění kamerového systému. Nově bude kamerový systém 24 hodin denně k dispozici Policii ČR a rozšířili jsme kamerové body na ostrov a v Luční ulici.

 • Chceme, aby kabelová televize nadále přinášela důležité zprávy, ale i novinky zábavnou formou

  Kabelová televize přináší nezkrácené záznamy z jednání zastupitelstva města, reportáže z dění ve městě a prezentuje se nově na webových stránkách dostupných i mimo kabelovou síť.

Spolky a sport

 • Podpoříme spolkovou činnost a rozšíříme povědomí o spolkové činnosti prostřednictvím webových stránek města (prezentace, kontakty, fotografie)

  Město Semily prezentuje a podporuje spolky nejen finančně grantovým programem, ale jejich zapojováním do akcí města a prezentací na webových stránkách.

 • Uspořádáme „Den se spolky“

  Opakovaně jsme uspořádali setkání se spolky a zapojili je do akce V Semilech se nenudíme.

 • Vybudujeme atletický areál v centru města

  Dali jsme přednost vybudování kabin jako zázemí pro sportovce, ale opakovaně jsme neuspěli v žádostech o dotace. Připravíme projekt na atletický ovál.

 • Na základě architektonické soutěže postavíme nové zázemí a kabiny pro sportovce na stadionu

  Uspořádali jsme architektonickou soutěž a připravili projekt, nebyli jsme úspěšní v žádosti o dotaci, kterou zopakujeme. Provedli jsme rekonstrukci dvou šaten a sprch.

 • Webové stránky města doplníme o elektronickou vývěsní plochu (informace o akcích)

  S nástupem sociálních sítí a informovanosti na webových stránkách se ukázalo jako účinnější předávat těmito formami informace veřejnosti. K zásadní změně také došlo u Semilských novin, které jsou distribuovány zdarma do všech schránek v Semilech.

Tvář města a turistika

 • Vybereme nový logotyp města určující výjimečnost Semil

  Vybrali jsme nový logotyp města, který charakterizuje naše město.

 • Rozšíříme sítě stojanů na kola

  Rozšířili jsme síť stojanů na kola. Například na ostrově u zázemí.

 • Zajistíme internetové připojení pro veřejnost před novou budovou městského úřadu a před kinem

  Po diskuzi jsme došli k závěru, že podpora rozšíření internetového připojení není žádoucí. V dnešní době je třeba spíše děti zapojovat do volnočasových aktivit, než je podporovat v izolaci od společnosti. Po opakovaných žádostech došlo v nové budově MěÚ ke zkvalitnění internetového připojení.

 • Uklidíme lokalitu Škvárovny pro další rozvoj tohoto území

  Podařilo se nám zdarma získat pozemek Škvárovny a kompletně jej uklidit od odpadů a zbourat původní rozpadlou budovu.

 • Ferrata jako nevšední cesta na Riegerově stezce bude dále propagována a vytvoříme k ní lepší přístup

  Finančně jsme podpořili obnovu stávající cesty na ferratě a podpořili i prověření dopadu na přírodu směřující ke zřízení další cesty a zvýšení atraktivity této naprosto unikátní ferraty. Pomohli jsme uspořádat den pro veřejnost s propagací ferraty. Opravili jsme převážnou část komunikace vedoucí k ferratě.

 • Hipostezky se stanou novou možností pohybu kolem města na koni a dalším rozvojem turistiky

  Zaměření na rozvoj turistiky a těchto atrakcí je naším dalším úkolem.

 • Zasadíme se o vybudování Singltreku jako nového směru rekreační cyklistiky v přírodě

  Singltrek je nový směr cyklistiky. Tyto dráhy vznikly v nedalekém okolí a nenašli jsme vhodnou lokalitu k vybudování.

 • Vymezíme parkovací místa pro turistické autobusy

  Vymezili jsme tato parkovací místa.

 • Prodloužíme stávající cyklostezky o další úseky

  Vznikly nové cyklostezky a další projektujeme a připravujeme.

 • Podpoříme turistické vláčky

  Tento bod souvisí s nezbytnou opravou silnice na Podbozkov. V situaci naprosto nevyhovující silnice není možné vláček propojit do Bozkova k další významné turistické atrakci. Apelujeme proto na Libereckém kraji o opravu této komunikace Libereckým krajem.

 • Zrealizujeme projekt Geologická zastavení

  V rámci Mikroregionu Kozákov jsme zrealizovali okruh geologických zastavení jako mimořádnou turistickou atrakci.

 • Zrekonstruujeme lávku v Bítouchově

  Připravili jsme projekt k opravě lávky a připravili jej pro podání žádostí do dotačního titulu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko.